זיכרון דברים

 

שנערך ונחתם ב _________________________ביום ______לחודש _____2014

 

בין המוכר: 1}________________________________________ מס' ת.ז.__________________________

 

2}________________________________________ מס' ת.ז.___________________________

 

לבין הקונה: 1}_____________________________________מס' ת.ז. ______________________________

 

2}______________________________________מס' ת.ז. _____________________________

 

הואיל והמוכר מצהיר שהינו בעל הזכויות בנכס בעיר-___________

 •  

רחוב _____________מס'________ הידוע כרשום בספרי המקרקעין

 

כגוש: ___________________חלקה :__________תת חלקה:______

 

והואיל והמוכר מעוניין למכור ולהעביר את זכויותיו בנכס לקונה ,והקונה מעוניין לרכוש מאת זכויותיו בנכס:

 

 • המוכר מצהיר בזאת כי הנכס תקין וכל ליקוי מהותי הידוע למוכר הובא לידיעת הקונה.

 •  

 • המוכר מתחייב בזאת כי הנכס נקי מכל שיעבוד , עיקול , חוב וכן כל תביעה שהיא מ/לצד שלישי כלשהוא לרבות שכנים הרובץ על הנכס

 •  

 • למעט משכנתא לטובת בנק_______ על סך של ________ (הערכה בלבד)

 •  

 • המוכר מצהיר כי ההצמדות לנכס הם (מוקף בעיגול): חניה\ מחסן\קרקע\היתרי בנייה ותואמים את תשריט הנכס בטאבו ובעירייה ורשומים על שמו של המוכר.

 •  

 • בתמורה למילוי כל התחיבויותיו של המוכר והעברת הזכויות בדירה על שמו של הקונה ישלם הקונה

 •  

 • למוכר סך של: ____________ש"ח במילים______________________________

 •  

 • במעמד חתימת הסכם זה ישלם הקונה למוכר מקדמה בסך של: 5000 ש"ח  ובמילים: חמשת אלפים ₪ אשר יתקזז מהמחיר הכולל .

 •  

 • וחתימת מסמך זה מהווה אישור לקבלתו . מסירת החזקה תעשה עד לתאריך :_________

 •  

 • תנאי תשלום ומועדיהם יקבעו במעמד חתימת חוזה ע"י עורכי הדין ומוסכם בזאת כי הרכישה והסכם זה מותנים בתנאים הבאים :

 •  

 • 1 - בקבלת משכנתא לטובת הרוכשים

                 2- בבדיקת תיק הבניין של הנכס בעירייה ותקינותו.

                  3- בבדיקת תשריט ונסח עדכני של הנכס במשרדי הטאבו

 

הצדדים מסכימים להיפגש ולחתום על הסכם מפורט, המסדיר את כל פרטי ההתקשרות

 •  

 • אצל עו"ד עד לתאריך ___________ ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים

 •  

 • הפר צד מן הצדדים את התחיבויותיו ע"פ זיכרון דברים זה ,ו/או מנע בהתנהגותו חתימת הסכם ,או לא עמד בתנאי מתנאי הסכם זה ,

 •  

 • ישלם לצד השני פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 10% מערך הנכס המוסכם בהסכם זה.

 

 

                            הערות:_________________________________________________________________________________

                                                                                ____________________________________________________________________________________

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

                                                   ________________             ______________

 

                                                              הקונה                                    המוכר